Yleistä kuljetuksista

Kuljetuksen käsitteitä

Käsitteellä kuljetus tarkoitetaan yksinkertaisesti palvelua, jossa tavaraa siirretään paikasta toiseen maalla, merellä ja ilmassa. Kuljetukset voidaan jakaa kahteen pääryhmään: sisäiseen ja ulkoiseen kuljetukseen. Sisäisellä kuljetuksella tarkoitetaan käsittelyä tuotantolaitoksessa tai työmaalla. Ulkoisessa kuljetuksessa käytetään yleisiä kuljetusvälineitä ja -väyliä. Kuljetukset ovat keskeisessä osassa logistisen ketjun useissa eri vaiheissa alkaen raaka-aineen hankkimisesta tuotantoon ja päätyen valmiiden tuotteiden toimittamiseen kuluttajille. Kuljetusketju jatkuu vielä jätteen kuljetuksissa ja käsittelyssä.

Kuljetustoiminnan pääosapuolet ovat kuljetusasiakkaat eli kuljetusten tarvitsijat, kuljetuselinkeino ja kuljetusyritykset eli kuljetusten suorittajat sekä julkinen hallinto. Kuljetus perustuu tavaran myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen tai käytäntöön. Tavaravirta edellyttää myös informaatiovirtaa myyjän, ostajan ja lukuisten muiden osapuolten välillä.

Kuljetusjärjestelmä

  • perusrakenne eli infrastruktuuri: tiet, kadut, rautatiet, vesiväylät, terminaalit, putket
  • kuljetusmuodot ja -välineet: autot, veturit, vaunut, lentokoneet, laivat, pumput
  • kuljetettavat tavarat ja tavaravirrat
  • liitännäistoiminnot: välinetehtaat, korjaamot, polttoaineenjakelu, sähkönjakelu, kuljetusvakuutus, tiedonhallinta, tutkimus, koulutus
  • kuljetustoiminnan ohjaus ja säätely: päätöksentekojärjestelmät, lainsäädäntö, hallinto, liikenneluvat, verotus, valvonta, kansainväliset sopimukset.

Liikenneverkko ja erityisesti tieverkko yhdistää sekä valtakunnan että elinkeinoelämän eri osat maantieteellisesti ja toiminnallisesti toisiinsa. Ulkoiset olosuhteet ovat merkittävä tekijä kuljetuspalveluiden tuotannossa. Valtiovalta säätelee lähes kaikissa maissa kuljetusten tuotantoa ja huolehtii osittain tai kokonaan infrastruktuurista.

Kuljetus ja varastointi ovat usein osittain tai kokonaan vaihtoehtoisia toimintoja. Varaston pito ei yleensä ole tuottavaa toimintaa, vaan tavoitteena on varastojen pienentäminen siten, että kuljetus- ja varastointikustannukset optimoidaan. Tämä pienentää toimituseriä ja lisää toimitusten määrää.

Kuljetusten kehittämisen painopistealueet

  • palvelutason parantaminen
  • integroitujen kuljetusketjujen muodostaminen
  • kuljetuksen ohjauksen kehittäminen
  • tavarankäsittelyn kehittäminen
  • yksiköinnin kehittäminen.

Järjestelmän fyysisen osan eli väylien, kaluston ja tukitoimintojen kehitys on suhteellisen hidasta, kun taas ohjausta ja sääntelyä pystytään muuttamaan nopeammin. Teollisuuden toiminnan aikajänne voi olla 5-10 vuotta, mutta liikenteen infrastruktuurin jopa 25-50 vuotta. Tavaraliikenteen järjestelmiin liittyvät myös henkilöliikenne ja tiedonsiirtomenetelmät.

Kuljetusten palvelutason parantaminen tuo lisäarvoa asiakkaille sekä parantaa toimitusvarmuutta ja -täsmällisyyttä. Asiakkaan tarpeet otetaan paremmin huomioon esimerkiksi toimittamalla tuotteet täsmällisesti sovittuna aikana, purkamalla kuorma suoraan käyttöpisteeseen ja ottamalla pakkausjäte paluukuljetuksiin. Palvelutason nosto lisää usein kustannuksia, eikä sitä kannata tehdä ilman, että kannattavuus samalla paranee.

Logistinen kokonaisosaaminen lisää kuljetusten integrointia. Varastoinnin vähentämisen lisäksi kuljetusvaiheet kytketään toisiinsa siten, että tavaran kulku ei pysähdy tarpeettomasti. Eri yritysten kuljetuksia yhdistelemällä voidaan poistaa mahdollisia päällekkäisyyksiä. Useat kuljetusyritykset tarjoavat kuljetuspalveluiden lisäksi myös logistisia toimintoja eli tuotantoon liittyviä materiaalitoimintoja, varastointia oheispalveluineen sekä kuljetusten ohjausta, hallintaa ja suunnittelua asiakkaan tarpeiden mukaan.