Kuljetus

Yleistä kuljetusmuodoista

Kuljetusmuodon valintaan vaikuttavat yritykseen, lähetykseen ja kuljetusmuotoon liittyvät ominaisuudet. Yritykseen liittyviä valintaperusteita ovat toimiala, kuljetustarpeen säännöllisyys, toimitustiheys ja lähettäjän maantieteellinen sijainti. Lähetykseen liittyviä ominaisuuksia ovat kuljetusetäisyys, eräkoko ja arvo. Kuljetusmuotojen välillä on yleensä eroja kapasiteetin saatavuudessa, hinnassa, luotettavuudessa ja nopeudessa.

Kuljetusten täsmällisyys on yleensä sitä tärkeämpää mitä kalliimpia tuotteita kuljetetaan. Esimerkiksi koneita valmistavalle metalliteollisuudelle täsmällisyys on keskeinen tekijä, kun taas massatavaran kuljetuksissa hinta on merkittävämpi tekijä. JIT-tyyppisessä (just in time) toiminnassa kuljetusvarmuus on koko tuotannon perusedellytys: tuotteen on oltava oikeaan aikaan, oikean kokoisena eränä ja vaurioitumattomana tuotantolaitoksessa.

Kuljetusjärjestelmää ja -muotoa valittaessa pyritään yhdistämään vaatimukset hyvästä palvelutasosta, laadusta ja kohtuullisista kustannuksista. Kuljetusmuoto määräytytyy sen mukaan tapahtuuko kuljetus teitse, rautateitse, vesiteitse vai ilmassa. Jokaisella kuljetusmuodolla on etuja ja heikkouksia, joten kuljetusmuodon valinta on tehtävä tapauskohtaisesti.

Kuljetusmuoto määräytyy käyttökohteen mukaan

Kuljetusmuodot eivät aina kilpaile keskenään, vaan ne muodostavat kuljetusketjuja toisiaan täydentäen. Tällöin kilpailua on yleensä yritysten välillä. Tiekuljetus on lähes aina yksi osa kuljetusketjua, vaikka runkokuljetus suoritettaisiinkin rautateitse, meritse tai lentäen. Kuljetusmuotojen välinen kilpailu on kuitenkin tärkeää mm. hintakilpailun ja osaamisen säilymisen kannalta.

Tiekuljetukset

Tiekuljetukset ovat suurin ja tärkein kuljetusmuoto lähes kaikissa teollistuneissa maissa. Kuljetusten etuina ovat nopeus, joustavuus, edullisuus ja soveltuvuus myös pienille kuljetuserille. Tiekuljetus on lähes ainoa kuljetusmuoto, kun kuljetusmatkat ovat lyhyitä, kuljetusvirrat pieniä ja vaaditaan nopeaa toimitusta. Käytettävissä on laajin infrastruktuuri ja ovelta ovelle -kuljetukset.

Tyypillisiä käyttökohteita:

pakettiautokuljetukset

 • pienten tavaraerien lyhyen matkan jakelu- ja keräilykuljetukset

kuorma-autokuljetukset

 • lyhyen matkan jakelu-, keräily-, maansiirto-, rakennusaine- yms. kuljetukset
 • keskipitkän tai pitkän matkan kuljetukset, kun kuorma-autokuljetus on edullisin tai ainoa vaihtoehto
 • raskaat ja säännölliset kuljetukset lyhyillä matkoilla

Rautatiekuljetukset

Rautatiekuljetuksia käytetään eniten silloin, kun kuljetusmatkat ovat pitkiä, tavaramäärät suuria ja kuljetustarve säännöllistä. Tiekuljetusten ruuhkautuneisuus ja ympäristötekijät puoltavat rautatien käyttöä ainakin kuljetusketjun osana. Rautateiden kuljetusverkko ei ole läheskään yhtä kattava kuin tieverkko, mutta on yleensä käytettävissä tärkeimmissä kuljetuskohteissa ilman siirtokuormausta.

Tyypillisiä käyttökohteita:

 • suurten tavaraerien jatkuvat ja säännölliset kuljetukset pitkillä matkoilla
 • raskaat ja säännölliset kuljetukset lyhyillä matkoilla

Merikuljetukset

Merikuljetusten asema maailmanlaajuisessa kaupassa on merkittävä, koska kansainvälisessä meriliikenteessä vallitsee vapaa kilpailu. Tämän ja maantieteellisen sijainnin vuoksi myös Suomen ulkomaankuljetukset perustuvat merkittävältä osalta merikuljetuksiin. Vaikka kalusto ja infrastruktuuri vaativat suuria investointeja on merikuljetusten kapasiteetti ja kaluston saatavuus hyvä. Suurissa kuljetuserissä yksikkökustannukset ovat hyvin alhaiset.

Tyypillisiä käyttökohteita:

 • vienti- ja tuontikuljetukset
 • massatavaroiden ja suurten yksikkötavaroiden kuljetukset

Lentokuljetukset

Lentokuljetukset tarjoavat nopean ja pääosin valmiiksi aikataulutetut kuljetukset kaikkialle maailmaan. Kuljetukset ovat luotettavia ja niissä sattuu vähän vaurioita. Suuren osan kuljetuksista muodostavat kiireelliset ja arvokkaat tuotteet. Käytettävissä oleva rahtitila sekä kantavuus ovat melko rajallisia ja kuljetusyksiköiden yhteensopivuus muiden kuljetusmuotojen kanssa on rajoitettua.

Tyypillisiä käyttökohteita:

 • kiireelliset kuljetukset
 • massaansa nähden arvokkaiden tuotteiden kuljetukset
 • nopeasti vanhenevien tuotteiden kuljetukset
 • postin kuljetus pitkillä etäisyyksillä